Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

Về BTH-LƯỢC SỬ TỈNH BẾN TRE 01

 4- PHẦN KẾTQua dòng lịch sử tỉnh Bến Tre xưa là đất của người Thủy Chân Lạp đem dâng hiến cho chúa Võ Vương năm 1757. Đến các đời vua Triều Nguyễn và Pháp thuộc, hai cù lao Minh và cù lao Bảo thống thuộc vào Vĩnh Long . Ngày 20-12-1899 Toàn quyền Paul Doumer ký nghị định có hiệu lực ngày 1-1-1900 Bến Tre được trở thành một tỉnh riêng cho đến ngày nay .

Năm 1948, Nghị định ngày 9-9-1955 và Sắc lệnh số 143/NV ngày 22-10-1956 sáp nhập cù lao An Hóa (Mỹ Tho), hợp cùng cù lao Minh, cù lao Bảo của tỉnh Bến Tre đổi tên mới thành tỉnh Kiến Hòa .

Tỉnh Bến Tre hoặc Kiến Hòa được nhận thêm cù lao An Hóa, riêng cù lao Minh và cù lao Bảo chưa bao giờ là phần đất xưa kia trực thuộc tỉnh Định Tường (Mỹ Tho).

Tính đến năm 1975 tỉnh Kiến Hòa gồm có 10 quận: Ba Tri, Bình Đại, Đôn Nhơn, Giồng Trôm, Hàm Long, Hương Mỹ, Mỏ Cày, Thạnh Phú, Trúc Giang và Phước Hưng . Gồm 119 xã và 793 ấp .


** Được chỉnh sửa ngày 05-11-2014

QUOTE


Suốt chiều dài lịch sử 218 năm của tỉnh Bến Tre-Kiến Hòa (1757 - 1975)

đã có nhiều Danh Nhân, Anh Hùng và Liệt Sĩ . Những người đã từng xả thân

đóng góp và lưu danh muôn đời cho tỉnh Bến Tre-Kiến Hòa .

Người viết xin chấp một nén hương lòng để truy tôn các vị Tiền Nhân

đã hy sinh bảo vệ mảnh đất quê hương thật xứng với danh gọi


BẾN TRE-KIẾN HÒA ĐỊA LINH NHÂN KIỆT


Tài Liệu Tham Khảo:


1- Trần Văn Giàu chủ biên, Địa chí Văn Hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập I, 1987, tr. 146

2- Lê Quí Đôn, Phủ Biên Tạp Lục, Quyển 1, Lê Xuân Giáo dịch, Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, Sài Gòn, 1972, tr 95

3- Phan Khoang, Việt Sử Xứ Đàng Trong, Quyển hạ, Xuân Thu, tr 416

4- Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thông Chí, Đỗ Mộng Khương, Nguyễn Ngọc Tỉnh dịch, Giáo Dục 1998, tr 116-119

5- Theo tác giả Nguyễn Quang Thắng, vua Minh Mạng đặt tên Lục Tỉnh dựa theo 6 chữ cuối của bài thơ cổ: "Khoái mã gia biên vĩnh định an hà" (dịch nghĩa: Phóng ngựa ra roi giữ yên non nước). Minh Mệnh bãi bỏ Gia Định thành đổi thành Lục Tỉnh năm 1832. Nếu Minh Mạng dựa 6 chữ cuối bài thơ tại sao lúc đầu đặt tên tỉnh Phiên An ? Cho đến năm 1836 mới đổi thành tỉnh Gia Định ?

6- Nguyễn Bảo Hóa, Nam Bộ Chiến Sử, Lửa Sống, 1949, tr 108

7- Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, Quyển II, Đại Nam, tr 186

8- Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Đại Nam Nhất Thống Chí, Lục Tỉnh Nam Việt (tập thượng và tập hạ), Tu Trai Nguyễn Tạo dịch, Bộ Quốc Gia Giáo Dục, Sài Gòn, 1959

9- Đào Văn Hội, Lịch Trình Hành Chánh, ghi chép trong Kiến Hòa Bến Tre xưa của tác giả Huỳnh Minh, Bến Tre, 2001

10- Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Địa Dư Chí, Nguyễn Thọ Dực dịch, Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, 1971

11- Nguyễn Siêu, Phương Đình Địa Dư Chí, Ngô Minh Nghinh dịch, Tự Do, 1960

12- Bùi Văn Xuân, Địa Dư Tỉnh Bến Tre, 1930

13- Thạch Phương - Đoàn Tứ chủ biên, Địa Chí Bến Tre, KHXH, 1991

14- Nguyễn Duy Oanh, Tỉnh Bến Tre Trong Lịch Sử Việt Nam (1757 - 1945), Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, 1971, Tr15 - 17, Tr 38, 187

15- Nguyễn Đắc Xuân, Chín Đời Chúa Mười Ba Đời Vua Nguyễn, Thuận Hóa 1996

16- Nguyễn Đình Đầu, Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn, Tỉnh Vĩnh Long, Tp HCM 1994, Tr 70, 74

17- Nguyễn Đình Đầu, Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn, Tỉnh Định Tường, Tp HCM, 1994, Tr 69, Tr 84

18- Trần Gia Phụng, Việt Sử Đại Cương, Toronto, 2007

19- Phạm Văn Sơn, Việt Sử Tân Biên, Đại Nam, 1956

20- Vũ Ngự Chiêu, Các Vua Cuối Nhà Nguyễn, Văn Hóa, 1999, Tr 233

21- Bản Đồ Kiến Hòa và Tài Liệu của Diễn Đàn www.bentrehome.net

22- Trần Huy Liệu, Lịch Sử Tám Mươi Năm Chống Pháp, Q II, Viện Sử Học Hà Nội, 1961

23- Đặc San Xuân Bến Tre, Westminster, CA, USA, năm 1999BẢN ĐỒ HÀNH CHÁNH TỈNH BẾN TRE HIỆN NAY


Không có nhận xét nào:


Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket